ตู้เก็บสารเคมี สำหรับจัดเก็บสารกัดกร่อนBlue chemical storage cabinet For corrosive liquid
ตู้เก็บสารเคมี สำหรับจัดเก็บสารกัดกร่อนBlue chemical storage cabinet For corrosive liquid
ตู้เก็บสารเคมี สำหรับจัดเก็บสารกัดกร่อนBlue chemical storage cabinet For corrosive liquid

ตู้เก็บสารเคมี สำหรับจัดเก็บสารกัดกร่อนBlue chemical storage cabinet For corrosive liquid

Tags
ตู้เก็บสารเคมี, ตู้เก็บของ, ตู้เก็บสาร, Corrosive Cabinet, ตู้นิรภัย, ตู้เก็บสารไวไฟ, ตู้เก็บสารป้องกันไฟ, Blue chemical storage cabine, chemical cabinet
ตู้เก็บสารเคมี สำหรับจัดเก็บสารกัดกร่อน Blue chemical storage cabinet For corrosive liquid 

ตู้เก็บสารเคมี Corrosive Cabinet เหมาะสำหรับโรงงาน หรือสถานประกอบการที่ต้องจัดเก็บสารเคมี หรือสารตั้งต้นต่างๆที่เสี่ยงต่อการเกิดระเบิด กัดกร่อน หรือเป็นวัตถุไวไฟ เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุอันตราย
THB25,650.00

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.